Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội do Tổng Công ty Lương thực miền Bắc sở hữu

 

4_201786b7f52._QD_ban_von_cua_Vinafood1_tai_Hanoifood.pdf
4_20175ae00c3._Cv_chap_thuan_UBCKNN_Vinafood1.pdf
4_201772e00a4._Dieu_le_Hanoifood.pdf
4_201735d0de5._Giay_CN_so_huu_cp_tai_Hanoifood.pdf
4_2017c4bea76._Ban_CBTT._Hanoifood.pdf
4_2017fabbb57._BCTC_9_thang_2016._Hanoifood.pdf
4_2017b2cecb8._BCTC_2015._Hanoifood.pdf
4_20173584a99._BCTC2014._Hanoifood.pdf
4_201794f07ePhu_luc_Danh_sach_cac_Dai_ly_dau_gia.doc
4_2017dc43a0Don_dang_ky_dau_gia.zip
4_20178c15081._Quy_che_dau_gia_co_phan_CTCP_Che_bien_Kinh_doanh_Luong_thuc_thuc_pham_HN.doc

 

Ban Kế hoạch quản lý đầu tư vốn

Các tin khác

Lượt truy cập: 3999804
Đặt làm trang chủLên đầu trang