Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc:Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII)

Ngày 06/5/2022 tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại các đơn vị và cán bộ, đảng viên hiện đang công tác sinh hoạt tại khu vực Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo ra sự chuyển biến về nhận thức thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các đơn vị trong Tổng công ty. Cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, đặc biệt là các kết luận, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm để triển khai xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu, đã được nghe các đồng chí Nguyễn Đức Hà, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng Ban Tổ chức Trung ương, quán triệt đầy đủ nội dung Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, triển khai nội dung kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đảng ủy Tổng công ty xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyết suốt đối với công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2022, chủ động khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy những kết quả, nhất là những kinh nghiệm rút ra trong thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng trước đây, Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy đảng phải có sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp phải đoàn kết, gương mẫu, đồng thời có những giải pháp đúng đắn, hợp lý, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ thực tế hoạt động của đơn vị, Đảng bộ Tổng công ty đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện, tập trung vào công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu trong công tác xây dựng các quy định, quy chế của cấp ủy, doanh nghiệp,...

Sau hội nghị này, Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm cụ thể của đơn vị để đưa vào nội dung kế hoạch thực hiện nghị quyết, xác định rõ những việc cần làm ngay, các giải pháp thực hiện có tính khả thi để thực hiện, đồng thời đẩy mạnh công tác truyên truyền nội dung Nghị quyết đến tất cả cán bộ và người lao động trong toàn Tổng công ty.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

 

 

Đ/c Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

 

Đ/c Nguyễn Đức Hà, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chi Minh, quán triệt nội dung nghị quyết.

 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Ban Tuyên giáo - Thi đua Tổng công ty

Các tin khác

Lượt truy cập: 5168104
Đặt làm trang chủLên đầu trang