Văn bản của Đảng » Văn bản Đảng bộ Tổng công ty

Chương trình số: 32-CTr/ĐU ngày 04-03-2014 của Đảng bộ Tổng công ty (4-3-2024)

Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Bắc thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dụng và phát huy vai trò của độ ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Tải chương trình tại đây

Chương trình số: 31-CTr/ĐU ngày 04-03-2014 của Đảng bộ Tổng công ty (4-3-2024)

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ TCT Lương thực miền Bắc thực hiện nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới. Tải chương trình tại đây

  • Trang:
  • 1

Giá cả thị trường

 

 BẢN TIN GIÁ GẠO 

Ngày 19/09/2016

 

 

* Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Oryza.com

 

* Tổng hợp: Tổ Quản lý Website - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 

 

* Số liệu mang tính chất tham khảo. Tổng công ty

Lương thực Miền Bắc không chịu trách nhiệm liên

quan đến việc các tổ chức/ cá nhân trích dẫn, sử

dụng thông tin đăng tải để dùng vào các mục đích

kinh doanh thương mai.

Lượt truy cập: 4919978
Đặt làm trang chủLên đầu trang